Dviete

Translation : English en

Dvietes upes baseins: sateces baseins - 254 km²; Gada notece - 0,057 km3; Kopējais garums - 37 km; Upes gultnes slīpums - 4 m · km-1 augštecē un 0,2 m · km-1 ielejā; Dvietes palienes teritorija ir arī Natura-2000 teritorija (5000 ha). Galvenās dabas vērtības ir eitrofās palieņu pļavas, kas nodrošina ligzdošanas vietas griezei (Crex crex) un citām retām putnu sugām. Vietējās partnerības veidošana: Dvietes ielejas pašvaldību savienības (DSPA) dibinātāji ir piecas pašvaldības (Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pilskalnes un Šēderes pagasti). Daudzi projekti ir izstrādāti ciešā sadarbībā starp Daugavpils Universitāti un šo NVO.