Hobol

Translation : English en

Studieområde Kråkstadelva er et delnedbørfelt til Hobølelva, i sør-øst Norge. Nedbørfeltet til Kråkstadelva dekker et areal på ca. 51 km2. Jordbruksareal utgjør 43 % av nedbørfeltet, og domineres av kornproduksjon på svært leirholdig jord. Deler av nedbørfeltet er svært flomutsatt, vanligvis under snøsmelting og høstregn. Det er store utfordringer knyttet til vannkvaliteten i Kråkstadelva, grunnet fosfortilførsler fra bl.a. erosjon fra jordbruksområder, kanterosjon i bekker, og kvikkleireskred. Mange miljøavbøtende tiltak er iverksatt, f.eks. redusert jordbearbeiding, grasdekte kantsoner, grasdekkede vannveier, bruk av fangvekster, samt fangdammer i bekker.

Contact: Dominika Krzeminska, dominika.krzeminska@nibio.no
Anne-Grete Buseth Blankenberg anne-grete.blankenberg@nibio.no
Attila Nemes attila.nemes@nibio.no<