Cechticky

Translation : English en

Případová studie Čechtický potok se nachází ve Středočeském kraji v České republice. Plocha povodí je cca 72 km2, z nichž je značná část využívána jako zemědělská půda (69%); orná p. tvoří 59%. Povodí Čechtického potoka je součástí povodí Želivky s vodní nádrží Švihov, kde existuje problém s nestabilní kvalitou vody (znečištění fosforem, dusíkem, pesticidy). V některých částech území trvá erozní ohroženost půdy na velkých půdních blocích a ohrožení půdních vlastností, což je způsobeno zhutňováním a dehumifikací půdy a stále častejšími periodami sucha. Zěmdědělská půda v povodí je intenzivně odvodněna drenážními systémy,které fungují a jsou z části opodstatněné, ale v průběhu času se objevují problémy/poruchy (technický stav, poruchy, nepřiměřený odtok, zhoršená kvalita vody).

Výzkumný projekt OPTAIN si klade za cíl vyvinout strategie a pokročilé nástroje pro navržení a hodnocení účinnosti přírodě blízkých opatření při zohlednění principů jejich realizovatelnosti v malých zemědělských povodích z pohledu zvýšení akumulace a retence vody a zlepšení její kvality.Důraz bude kladen také na opatření na zemědělských drenážních systémech z hlediska možnosti jejich modernizace, regulace či odborné eliminace.