Sävjaan

Translation : English en

Sävjaåns avrinningsområde är ett låglänt område med varierande markanvändning, som väl representerar Mellansverige. Åar och bäckar avvattnar såväl skogsområden som jordbruksmark. Vattendragen i de jordbruksdominerade områdena är ofta fördjupade och rätade för att skapa snabb och effektiv avrinning. Lokala översvämningar under vårflödet, såväl som sommartorka ökar. Övergödning är ett genomgående problem i området.